Umowa z użytkownikami StreetCrowd - POLSKA

v1.1 29.01.2019

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta przez i pomiędzy:

 

Parkbob GmbH

Treustrasse 22–24

1200 Wiedeń, Austria

 

działająca pod nazwą StreetCrowd lub StreetCrowd.com, zwaną dalej „StreetCrowd”,  zarejestrowaną w Wiedniu pod numerem FN 430551 p,
 

a

 

zleceniobiorcą, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, prowadzącym firmę jednoosobową świadczącą usługi związane z mobilnością. 

 

W niniejszej Umowie StreetCrowd i Zleceniobiorca mogą być nazywani osobno „Stroną” lub zbiorczo „Stronami”.

 

Firma StreetCrowd zajmuje się analizą i przekazywaniem praktycznych danych dotyczących optymalnego pozycjonowania lub wydajnej konserwacji środków wspólnego transportu, takich jak samochody, hulajnogi elektryczne lub inne wspólnie użytkowane pojazdy mikromobilne oferowane przez dostawców współdzielonej mobilności. Firma StreetCrowd analizuje informacje z różnych źródeł i identyfikuje optymalne pozycjonowanie współdzielonych pojazdów w celu zaspokajania potrzeb zarówno dostawców, jak i klientów współdzielonej mobilności. Ponadto identyfikuje mikrozadania konserwacji, jakie mają być przeprowadzane na poszczególnych pojazdach. W ten sposób identyfikuje różnorodne mikrozadania dotyczące mobilności, które wyświetlają się w aplikacji StreetCrowd (zwanej dalej „Aplikacją”), i oferuje je do wykonania Zleceniobiorcy. Takie mikrozadania to m.in. przemieszczanie pojazdów do lokalizacji, w której może istnieć na nie wyższy popyt, ładowanie pojazdów i wykonywanie dla nich pozostałych czynności konserwacyjnych. Za świadczenie takich usług Zleceniobiorca otrzymuje Honorarium. Wysokość takiego Honorarium wraz ze wszystkimi dalszymi szczegółami niniejszej Umowy określonymi dla pewnego dostawcy współdzielonej mobilności jest określona we właściwym podręczniku zasad dostawcy współdzielonej mobilności zwanym dalej „Podręcznikiem zasad Dostawcy współdzielonej mobilności” stanowiącym osobną umowę.

 

Firma StreetCrowd nie zajmuje się realizacją mikrozadań identyfikowanych na podstawie analizy danych, w tym m.in. usług kierowania pojazdami, wsparcia przy konserwacji pojazdów czy wszystkich innych mikrozadań dotyczących pojazdów dostawcy współdzielonej mobilności. Jest natomiast dostawcą danych i informacji niezbędnych do optymalizacji pozycjonowania i konserwacji środków współdzielonego transportu, którymi to zadaniami zajmuje się dostawca współdzielonej mobilności, z którą firma StreetCrowd współpracuje. Zleceniobiorca to niezależny dostawca usług, który jest, chce być i/lub od jakiegoś czasu jest zatrudniony do realizacji takich mikrozadań związanych z mobilnością oraz który chce zawrzeć niniejszą Umowę w celu świadczenia usługi realizacji mikrozadań. Usługi realizacji mikrozadań związanych z mobilnością nie stanowią głównego celu działalności StreetCrowd. Z tego względu firma musi opierać się na wiedzy eksperckiej Zleceniobiorcy dopełniającej wiedzę specjalistyczną jej własnych pracowników.

 

Dlatego Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą specjalistyczną, teorią, praktyką i kontaktami umożliwiającymi świadczenie właściwych usług na rzecz StreetCrowd określonych w niniejszej Umowie. Przyjęcie niniejszej Umowy nie zobowiązuje Zleceniobiorcy do przyjmowania czy realizacji żadnych oferowanych mikrozadań. Jeśli Zleceniobiorca nie chce realizować mikrozadań oferowanych przez StreetCrowd, może ich nie przyjmować i/lub całkowicie zaprzestać korzystania z serwisu StreetCrowd w dowolnej chwili bez ponoszenia kar. Niniejsza Umowa i korzystanie z serwisu StreetCrowd nie oznacza ustanowienia spółki, w tym joint venture, stosunku pracy ani przedstawicielstwa pomiędzy Zleceniobiorcą, StreetCrowd a zewnętrznym Dostawcą.

 

Każda Strona oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy przekazała drugiej Stronie wszystkie i prawdziwe informacje. Dlatego każda ze Stron przyjmuje do wiadomości, że otrzymała wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o zawarciu niniejszej Umowy. Mając na uwadze te obopólne obietnice, Strony zobowiązują się do stosowania zapisów niniejszej Umowy.

 

1. Cel

 

Niniejsza Umowa reguluje relacje pomiędzy i) firmą StreetCrowd i ii) Zleceniobiorcą oraz wszystkimi jego pracownikami, wykonawcami, podwykonawcami i przedstawicielami oraz innymi podmiotami zatrudnionymi przez niego do realizacji mikrozadań związanych z mobilnością (zbiorczo zwanymi „Podwykonawcami”) lub dowolnym zastępcą wyznaczonym przez Zleceniobiorcę do realizacji mikrozadań dotyczących mobilności w miejsce Zleceniobiorcy („Zastępcą”).

 

Podwykonawcy to także wszyscy pracownicy, wykonawcy, podwykonawcy i przedstawiciele podmiotu zatrudnionego przez Zleceniobiorcę do realizacji mikrozadań związanych z mobilnością. W zamian za obietnice zawarte w niniejszej Umowie Zleceniobiorca może realizować mikrozadania związane z mobilnością i otrzymywać Honorarium uzgodnione przez Strony.

 

2. Gwarancje Zleceniobiorcy

 

Warunkiem zawarcia niniejszej Umowy ze StreetCrowd i tak długo, jak Zleceniobiorca wykonuje mikrozadania związane z mobilnością, jest gwarancja i zgoda Zleceniobiorcy na następujące:

 

i) Wymogi prawne Zleceniobiorca prowadzi firmę jednoosobową, która widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zwyczajowo prowadzi działalność realizacji mikrozadań związanych z mobilnością. Dysponuje wszelkimi i wszystkimi licencjami (w szczególności, ale nie tylko licencją handlową, prawem jazdy (jeśli jest wymagane) itd.), zezwoleniami i wpisami niezbędnymi do realizacji mikrozadań związanych z mobilnością w lokalizacji lub lokalizacjach (zwanej dalej „Rynkiem” / zwanych dalej „Rynkami”), w której/których Zleceniobiorca realizuje mikrozadania związane z mobilnością. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że firma StreetCrowd może w dowolnej chwili zażądać dowodu na posiadanie takich licencji, w tym m.in. numeru NIP, REGON i VAT. 

 

ii) Podatki i deklaracje Zleceniobiorca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za podatki wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej oraz właściwe składki ZUS, podatki dochodowe oraz inne sprawozdania wymagane w związku ze swoją działalnością jako Zleceniobiorca. Zleceniobiorca będzie przestrzegał wszystkich miejscowych przepisów prawa obowiązujących na Rynku właściwym dla świadczenia mikrousług związanych z mobilnością. Zleceniobiorca poinformuje firmę StreetCrowd o wszystkich właściwych zmianach swojego statusu w tym względzie. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnianie na rzecz jakiejś osoby lub jakiegoś podmiotu informacji dotyczących realizacji mikrozadań związanych z mobilnością wymaganych przez prawo lub wynikających z ewentualnych uprawnień Zleceniobiorcy.

 

iii). Wiek i licencja Zleceniobiorca jest pełnoletni zgodnie z definicją obowiązującą na właściwym Rynku, na którym realizuje mikrozadania, w razie konieczności dysponuje ważnym prawem jazdy dla właściwego pojazdu oraz dysponuje certyfikatem na odpowiednim poziomie wymaganym lub pożądanym w przepisach prawa obowiązujących na tymże Rynku uprawniającym do obsługi dowolnego pojazdu wykorzystywanego przy realizacji właściwych mikrozadań związanych z mobilnością dostawcy współdzielonej mobilności StreetCrowd.

 

iv)  Wymogi Dostawcy współdzielonej mobilności Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że realizacja mikrozadań związanych z mobilnością StreetCrowd jest określona we właściwych warunkach dostawcy współdzielonej mobilności, a także kryteriach (np. konieczność posiadania prawa jazdy i ubezpieczenia, wywiad środowiskowy itd.). Warunki Dostawców współdzielonej mobilności (np. m.in. dotyczące szkód, odpowiedzialności użytkownika i zasad korzystania z pojazdu) są w pełni obowiązujące dla Zleceniobiorcy podczas realizacji mikrozadań związanych z mobilnością w ramach usługi StreetCrowd.

 

Przed realizacją mikrozadań związanych z mobilnością Zleceniobiorca pozwala, aby firma StreetCrowd sprawdziła u właściwego dostawcy usług współdzielonej mobilności, dla których wykonywane są zadania, czy Zleceniobiorca spełnia niezbędne warunki określone w umowie z użytkownikami usługodawcy. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że firma StreetCrowd będzie regularnie sprawdzać u właściwego dostawcy usług współdzielonej mobilności, czy Zleceniobiorca spełnia lub nadal spełnia niezbędne wymogi.

 

Akceptując zapisy niniejszej Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do udostępniania firmie StreetCrowd informacji na temat statusu swojego konta dostawcy współdzielonej mobilności. Dotyczy to m.in. jego historii jazdy, którą StreetCrowd wykorzystuje do weryfikacji zrealizowanych mikrozadań dla StreetCrowd, i przestrzegania przez Zleceniobiorcę zapisów Umowy oraz do zapewnienia serwisu StreetCrowd. Gdyby któreś z tych warunków nie były spełniane, firma StreetCrowd może bezzwłocznie zawiesić korzystanie z usług Zleceniobiorcy bez ograniczeń czasowych lub do momentu spełnienia wymogów.

 

Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie spełni kryteriów niezbędnych dla danego dostawcy współdzielonej mobilności, firma StreetCrowd może odmówić oferowania mu mikrozadań związanych z tymże dostawcą.

 

v) Sprzęt Zleceniobiorca na własny koszt przeprowadza konserwację sprzętu, który wedle swojego uzasadnionego uznania traktuje jako niezbędny do realizacji mikrozadań związanych z mobilnością oferowanych przez StreetCrowd. Zleceniobiorca nie musi zakupować, brać w leasing czy wynajmować żadnego sprzętu od firmy StreetCrowd. Zleceniobiorca poświadcza, że jego sprzęt spełnia wszystkie normy branżowe i prawne oraz że jest sprawny.

 

vi) Użytkowanie Aplikacji Zleceniobiorca oświadcza, że sposób, w jaki będzie uzyskiwał dostęp do Aplikacji lub dowolnej jej części i w jaki będzie z niej korzystał, nie naruszy żadnej innej umowy, kontraktu, warunków użytkowania i przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.

 

vii) Zakaz przeprowadzania analizy konkurencyjności Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie wykorzystywał Aplikacji do przeprowadzania analizy konkurencyjności StreetCrowd, Aplikacji lub dowolnych produktów i usług oferowanych przez firmę StreetCrowd ani w żaden inny sposób konkurował z firmą StreetCrowd i powiązanymi z nią spółkami.

 

viii) Dokładność Zleceniobiorca zobowiązuje się do każdorazowego przekazywania dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji. Niestosowanie się do tego zapisu stanowi naruszenie Umowy, co może doprowadzić do jej bezzwłocznego wypowiedzenia.

 

ix) Hasło Zleceniobiorca ma obowiązek ochrony hasła wykorzystywanego do uzyskiwania dostępu do serwisu StreetCrowd oraz wszystkich czynności i działań chronionych hasłem, niezależnie od tego, czy jego hasło funkcjonuje w obrębie serwisu StreetCrowd czy strony trzeciej. Zleceniobiorca nie może zezwolić żadnej osobie na dostęp do jego konta, nie może go sprzedać ani nie może go przenieść. Wyjątkiem są Podwykonawcy i Zastępcy, za których Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność i który dopilnowuje pełnego przestrzegania tego zapisu oraz wszystkich pozostałych zapisów niniejszej Umowy, jak zaznaczono w jej ustępie x).

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do niekorzystania z konta innej osoby. Zleceniobiorca bezzwłocznie powiadomi firmę StreetCrowd na piśmie o każdym przypadku użycia jego konta przez osoby nieupoważnione. Firma StreetCrowd ma prawo do odmówienia dostępu do serwisu StreetCrowd, jeśli konto Zleceniobiorcy wygaśnie z powodu przypadków niewłaściwego obchodzenia się z hasłem na mocy niniejszej Umowy.

 

x) Podwykonawcy i zastępcy Zleceniobiorca odpowiada za wyegzekwowanie od Podwykonawców, Zastępców i innych podmiotów powiązanych realizacji i przestrzegania wszystkich punktów niniejszej Umowy.

 

a. W zakresie, w jakim Zleceniobiorca zaangażuje jakiegoś Podwykonawcę lub Zastępcę do realizacji mikrozadań związanych z mobilnością, Zleceniobiorca i firma StreetCrowd przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Podwykonawca lub Zastępca nie jest pracownikiem firmy StreetCrowd oraz że pomiędzy Podwykonawcą lub Zastępcą a firmą StreetCrowd nie istnieje stosunek pracy. To samo obowiązuje pracowników Zleceniobiorcy. Ani firma StreetCrowd, ani Zleceniobiorca czy Zastępca nie ma prawa wiązać drugiej Strony umową ani w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie.

 

b. Z zastrzeżeniem przestrzegania zapisów niniejszej Umowy Zleceniobiorca będzie decydował wedle własnego uznania, czy skorzystać z usług Podwykonawców lub Zastępców, oraz będzie wyłącznie odpowiedzialny za pracę lub usługi swoich Podwykonawców i Zastępców. Niniejsza Umowa nie zobowiązuje Zleceniobiorcy (lub jego właściciela czy zleceniodawcy) do osobistego wykonywania mikrozadań związanych z mobilnością. Niezależnie od powyższego Zleceniobiorca pozostaje w pełni odpowiedzialny za realizację mikrozadań związanych z mobilnością wykonywanych przez jego Podwykonawców i Zastępców, a zatrudnienie Podwykonawców lub Zastępców nie zwolni Zleceniobiorcy z żadnych jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Zleceniobiorca powinien wymagać od wszystkich Podwykonawców i Zastępców realizujących mikrozadania związane z mobilnością przestrzegania wszystkich wymogów kwalifikowalności określonych w niniejszej Umowie, jak gdyby Podwykonawcy lub Zastępcy byli Zleceniobiorcami.

 

c. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że zatrudni jako pracowników obywateli krajów trzecich wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody firmy StreetCrowd zgodnie z wszelkimi i wszystkimi obowiązującymi postanowieniami prawnymi. 

 

d. Honorarium za mikrozadania związane z mobilnością zrealizowane przez Podwykonawców lub Zastępców będą wypłacane Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca bierze pełną odpowiedzialność, a firma StreetCrowd nie będzie odpowiedzialna za wypłatę wszelkich wynagrodzeń, świadczeń i wydatków na rzecz Podwykonawców lub Zastępców (które to wynagrodzenia, świadczenia i wydatki będą określone wyłącznie wedle uznania Zleceniobiorcy) oraz uregulowanie wszystkich wymaganych zaliczek z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS dotyczących Podwykonawców, Zastępców lub ich pracowników.

 

xi) Brak aktywności Firma StreetCrowd zastrzega sobie prawo do usunięcia Zleceniobiorcy z serwisu StreetCrowd i anulowania jego konta, jeśli zostało ono zatwierdzone dla StreetCrowd, a Zleceniobiorca nie przyjmuje od StreetCrowd żadnych mikrozadań w określonym czasie. Zleceniobiorca zostanie poinformowany we właściwym czasie o ewentualnym zawieszeniu konta wynikającym z braku aktywności.

 

xii) Gotowość do jazdy Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymywania swojego konta / swoich kont dostawcy współdzielonej mobilności gotowego/gotowych do jazdy. Wszystkie działania, które sprawiają, że konto(-a) dostawcy współdzielonej mobilności nie znajduje(-ą) się w stanie gotowym do jazdy, mogą automatycznie doprowadzić do bezzwłocznej dezaktywacji konta Zleceniobiorcy w odniesieniu do mikrozadań związanych z konkretnym dostawcą / konkretnymi dostawcami współdzielonej mobilności. Zleceniobiorca może czasowo lub bez ograniczeń czasowych nie być w stanie wykonywać mikrozadań związanych z jednym lub wieloma dostawcami współdzielonej mobilności.

 

xiii) Zakaz ingerowania w Produkty i inne mienie Zleceniobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania się w żadnych okolicznościach napraw, serwisowania, zmiany lub żadnej innej modyfikacji współdzielonych pojazdów, którymi kierują, związanego z nimi sprzętu ani żadnego innego sprzętu dostawcy współdzielonych pojazdów, z którym współpracuje firma StreetCrowd, chyba że wyraźnie zażąda tego StreetCrowd w ramach konkretnego mikrozadania związanego z mobilnością i z tego względu udokumentowanego w Aplikacji. Jeśli pojazd wymaga naprawy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zgłoszenia tego bezpośrednio do dostawcy współdzielonej mobilności. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich dotyczących tego zasad określonych w warunkach właściwego dostawcy współdzielonej mobilności.

 

xiv) Ubezpieczenie Zleceniobiorca wykupuje na własny koszt adekwatne i dostateczne ubezpieczenie niezbędnego rodzaju, w tym m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy obejmujące wszystkie osoby realizujące mikrozadania związane z mobilnością jako Podwykonawcy, Zastępcy lub inne właściwe podmioty, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie od szkód majątkowych i na wypadek pożaru, w tym we właściwych przypadkach ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych, budynków i mienia.

 

xv) Prawa osób trzecich Zleceniobiorca zaświadcza, że żadne ze zrealizowanych zleceń i/lub z przekazanych danych nie naruszają praw stron trzecich. Dotyczy to zwłaszcza m.in. nienaruszania praw autorskich i/lub znaków towarowych/praw związanych z nazwami handlowymi, a także praw własności intelektualnej. Zleceniobiorca ma obowiązek poniesienia kosztów czynności prawnych wynikających z ewentualnego naruszenia powyższego.

 

xvi) Lokalizacja W celu zapewnienia wydajności Zleceniobiorca powinien być zlokalizowany w rozsądnej odległości od obszarów działania na rynkach, na których oferuje się mikrozadania związane z mobilnością.

 

3. Użytkowanie Aplikacji StreetCrowd

 

Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że realizacja mikrozadań związanych z mobilnością wymaga rejestracji i stosowania autorskiej aplikacji StreetCrowd zwanej dalej Aplikacją oraz że jeśli nie może on zarejestrować się w niej, uzyskać do niej dostępu i jej stosować, nie będzie mógł realizować mikrozadań.

 

i) Dostęp do sieci i urządzenia

Aby móc korzystać z Aplikacji i realizować mikrozadania, Zleceniobiorca musi mieć dostęp do smartfona, na którym zainstalowano Aplikację StreetCrowd. Zleceniobiorca odpowiada za pozyskanie sprzętu i uzyskanie dostępu do sieci danych, co jest niezbędne do korzystania z serwisów. Jeśli Zleceniobiorca uzyskuje dostęp do serwisów lub korzysta z nich na swoim urządzeniu, mogą obowiązywać stawki i opłaty za dane i przesyłanie wiadomości w sieci mobilnej. Zleceniobiorca odpowiada za pozyskanie i aktualizację zgodnego sprzętu lub zgodnych urządzeń niezbędnych do uzyskiwania dostępu do usług i Aplikacji oraz wszystkich ich aktualizacji oraz korzystania z nich. Firma StreetCrowd nie gwarantuje działania usług lub dowolnych ich części na danym sprzęcie lub danych urządzeniach. Dodatkowo usług mogą dotyczyć awarie i opóźnienia nieodłącznie związane z korzystaniem z Internetu i elektronicznych środków komunikacji.

 

ii) Informacje o lokalizacji Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że jego informacje o geolokacji zostaną przekazane firmie StreetCrowd za pośrednictwem Aplikacji oraz że takie informacje o geolokacji mogą być monitorowane i śledzone przez firmę StreetCrowd i udostępniane stronom trzecim, kiedy Zleceniobiorca zaloguje się i będzie dostępny do realizacji mikrozadań. Zleceniobiorca nie będzie podawał swojej geolokalizacji niezgodnie z prawdą, nie będzie uniemożliwiał podawania swojej geolokalizacji przez Aplikację ani nie będzie podejmował takich prób. Nie będzie też w żaden inny sposób podejmował prób obejścia opisywanego tutaj wymogu. Zleceniobiorca wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że taka geolokalizacja za pośrednictwem Aplikacji nie jest tożsama z kontrolowaniem i śledzeniem jego pracy przez firmę StreetCrowd, a ma jedynie na celu zapewnić wydajność świadczonych usług wymagających natychmiastowych informacji o położeniu.

 

iii) Treści stron trzecich Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja może zawierać łącza do stron internetowych lub aplikacji stron trzecich nienależących do firmy StreetCrowd i niekontrolowanych przez nią. Firma StreetCrowd nie kontroluje treści, polityk prywatności i praktyk stosowanych na stronach internetowych i serwisach stron trzecich ani nie odpowiada za takie treści. Zleceniobiorca ponadto przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma StreetCrowd nie ponosi bezpośredniej i pośredniej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty spowodowane rzeczywiście lub rzekomo w wyniku korzystania z takich treści, towarów i usług dostępnych na wszelkich takich stronach internetowych i serwisach lub za ich pośrednictwem lub polegania na nich. Firma StreetCrowd stanowczo doradza Zleceniobiorcy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności wszystkich odwiedzanych przez siebie stron internetowych i serwisów stron trzecich.

 

4. Mikrozadania i Honorarium

 

Firma StreetCrowd zapewni Zleceniobiorcy możliwość realizacji mikrozadań związanych z mobilnością dotyczących dostawcy(-ów) współdzielonej mobilności. Zleceniobiorca będzie miał możliwość przyjęcia lub odrzucenia oferowanych mikrozadań związanych z mobilnością wedle swojego uznania. Jeśli Zleceniobiorca nie chce realizować mikrozadań StreetCrowd, wystarczy, że nie przyjmie danego mikrozadania lub całkowicie zaprzestanie korzystania z Aplikacji StreetCrowd. Może to zrobić bez podawania przyczyny.

 

Firma StreetCrowd przekaże Honorarium za zrealizowane mikrozadania. Mechanizm realizacji lub akceptacji mikrozadań, a także konkretne Honorarium i/lub proces płatności Honorarium może różnić się wedle uzasadnionego uznania StreetCrowd i może się różnić w zależności od danego dostawcy współdzielonej mobilności. Konkretny proces realizacji mikrozadań zostanie określony w „Podręczniku zasad dostawcy współdzielonej mobilności”.

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do podania firmie StreetCrowd na jej żądanie następujących informacji:

- imię i nazwisko;

- prywatny adres e-mail;

- adres i miejscowość zamieszkania;

- informacje o identyfikatorze (jeśli dotyczy);

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- REGON;

- informacje, czy zleceniobiorca jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od wartości dodanej (numer VAT);

- adres e-mail konta dostawcy współdzielonej mobilności;

- adres e-mail do płatności elektronicznych do celów wynagrodzenia (np. PayPal);

- wszystkie inne informacje dotyczące realizacji mikrozadań związanych z mobilnością na właściwym rynku;

 

oraz zobowiązuje się do informowania firmy StreetCrowd o zmianie którejkolwiek z wymaganych informacji. Przekazując te informacje, Zleceniobiorca upoważnia firmę StreetCrowd do kontaktowania się z nim z wykorzystaniem dowolnego z wyżej podanych sposobów komunikacji.

 

i) Rejestracja Przyjęcie mikrozadań uzależnione jest od rejestracji w serwisie StreetCrowd za pośrednictwem Aplikacji. Rejestracja jest bezpłatna. Przez rejestrację rozumie się rejestrację konta członka StreetCrowd za pośrednictwem Aplikacji lub przeglądarki internetowej oraz podanie właściwych niezbędnych informacji, w tym zaakceptowanie warunków niniejszej Umowy. Proces rejestracji może się różnić zależnie od Rynku, na którym działalność prowadzi firma StreetCrowd, która zastrzega sobie prawo do zmiany tej procedury wedle swojego uznania. Rejestracja nie jest tożsama z automatycznym uprawnieniem do realizacji mikrozadań. Aby móc je realizować, Zleceniobiorca musi także spełnić wymogi właściwego dostawcy/właściwych dostawców współdzielonej mobilności, dla którego(-ych) te mikrozadania są wykonywane.

 

Rejestracja jest ważna wyłącznie na imię i nazwisko/nazwę Zleceniobiorcy, a nie stron trzecich. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieudzielania stronom trzecim dostępu do swojego konta i/lub niewystępowania w imieniu stron trzecich podczas korzystania z tego konta. Wyjątek stanowią Podwykonawcy lub Zastępcy Zleceniobiorcy, za których ponosi on pełną odpowiedzialność zgodnie z ustępem 2, x). 

 

ii) Przyjmowanie i odrzucanie zadań Zleceniobiorca będzie miał możliwość przyjęcia lub odrzucenia oferowanych mikrozadań i związanego z nimi Honorarium wedle swojego uznania. Jeśli Zleceniobiorca przyjmie zadanie, zobowiązuje się do należytego podjęcia najlepszych starań oraz zastosowania najlepszych umiejętności i możliwości w celu realizacji mikrozadań związanych z mobilnością profesjonalnie i zgodnie ze wszystkimi normami jakości ustanowionymi przez StreetCrowd. Zostaną one zakomunikowane Zleceniobiorcy wcześniej. Jeśli Zleceniobiorca nie przyjmie mikrozadania, nie ma obowiązku realizacji żadnego z zaproponowanych mu zadań. Zleceniobiorca może odrzucić zadanie: wystarczy, że się go nie podejmie lub całkowicie zaprzestanie korzystania z Aplikacji w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

iii) Bezpieczeństwo i legalność realizacji Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizowania mikrozadań związanych z mobilnością zamówionych przez StreetCrowd bezpiecznie i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi na właściwym Rynku przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów i rozporządzeń dotyczących realizacji mikrozadań związanych z mobilnością, w tym przez jego własnych pracowników, Podwykonawców, Zastępców i podobne podmioty.

 

iv) Niewykonanie lub naruszenie O ile między StreetCrowd a Zleceniobiorcą nie uzgodniono inaczej, firma StreetCrowd nie ma obowiązku zapłaty Zleceniobiorcy żadnego Honorarium ani innego wynagrodzenia dotyczącego mikrozadań związanych z mobilnością, które nie zostały wykonane zgodnie z niniejszą Umową i właściwym „Podręcznikiem zasad Dostawcy współdzielonej mobilności”. Zleceniobiorca nie ma prawa obchodzenia ani podejmowania prób obchodzenia warunków i wymogów określonych w niniejszej Umowie.  

 

v) Swoboda realizacji Z zastrzeżeniem przestrzegania zapisów niniejszej Umowy Zleceniobiorca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za określenie sposobu realizacji mikrozadań związanych z mobilnością, w tym m.in. podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Podwykonawców lub Zastępców do realizacji wszystkich lub niektórych mikrozadań, a firma StreetCrowd nie będzie miała prawa kontrolować ani nie będzie kontrolowała ani narzucała sposobu czy metody stosowanych przez Zleceniobiorcę do realizacji mikrozadań związanych z mobilnością.

 

vi) Brak wyłączności Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie jest i nie pozostanie finansowo zależny od firmy StreetCrowd oraz że oferuje i kontynuuje oferowanie swoich usług innym klientom. Żaden zapis niniejszej Umowy nie może powstrzymać Zleceniobiorcy od świadczenia usług na rzecz innych firm, w tym firm bezpośrednio konkurujących ze StreetCrowd. Takie usługi mogą być świadczone równolegle z mikrozadaniami związanymi z mobilnością podczas dowolnego zlecenia, o ile takie równolegle świadczone usługi nie utrudniają Zleceniobiorcy wykonywania mikrozadań związanych z mobilnością. Niezależnie od powyższego Zleceniobiorca w żadnym momencie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie podejmie się nieuczciwej konkurencji, rozumianej zgodnie z definicją podaną we właściwych przepisach.

 

vii) Miejsca parkingowe Firma StreetCrowd nie gwarantuje, że na końcu każdej sugerowanej trasy i po ukończeniu każdego mikrozadania będzie dostępne miejsce parkingowe. Firma StreetCrowd nie odpowiada za żadne koszty związane z mandatami i przypadkami odholowania wynikającymi z faktu zakończenia przez Zleceniobiorcę kursu na nieodpowiednim miejscu parkingowym.

 

viii) Ograniczenia dotyczące konta Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że firma StreetCrowd może wymagać od niego ograniczenia możliwości korzystania z jego osobistego konta w serwisie dla konkretnej lokalizacji i/lub przez określony czas po ukończeniu mikrozadania związanego z mobilnością. Konto może zostać zawieszone tymczasowo lub anulowane, jeśli Zleceniobiorca konsekwentnie nie stosuje się do określonych zasad dotyczących zadania.

 

ix) Powiadomienia Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania firmy StreetCrowd o wszystkich problemach i wątpliwościach dotyczących produktu, w tym bez ograniczeń o wszystkich pominięciach i błędach lokalizacji współdzielonych pojazdów wskazanych w Aplikacji, oraz do odpowiedniego zgłoszenia wszystkich szkód firmie StreetCrowd.

 

5. Wypłata Honorarium

 

Firma StreetCrowd wypłaci Zleceniobiorcy Honorarium za realizację mikrozadań związanych z mobilnością w kwocie określonej w warunkach uzgodnionych między StreetCrowd za każde zlecenie. Aktywując i uruchomiając za pośrednictwem Aplikacji mikrozadanie związane z mobilnością, Zleceniobiorca zgadza się na oferowane Honorarium (za pośrednictwem strony internetowej StreetCrowd, poczty elektronicznej, powiadomienia typu „push” lub Aplikacji) oraz właściwe warunki zadania określone w „Podręczniku zasad dostawcy współdzielonej mobilności”. Nieprzestrzeganie warunków zadania będzie uznane za niewykonanie mikrozadań związanych z mobilnością oraz będzie oznaczało brak Honorarium dla Zleceniobiorcy.

 

i) Warunki płatności Strony niniejszym wyraźnie zgadzają się, że Zleceniobiorca nie wystawia faktur za zrealizowane mikrozadania związane z mobilnością. Zamiast tego firma StreetCrowd może wystawić Zleceniobiorcy notę kredytową („Gutschrift”) na Honorarium. Zleceniobiorca niniejszym wyraźnie zgadza się na fakturowanie za pośrednictwem not kredytowych, a także przedkładanie ich drogą elektroniczną. Zleceniobiorca ma obowiązek należytego i starannego przedłożenia firmie StreetCrowd wszystkich istotnych informacji i danych wymaganych do wystawienia not kredytowych. Obowiązek dotyczy m.in. informacji o zwolnieniu z obowiązku uiszczania podatku VAT dotyczącym realizacji mikrozadań związanych z mobilnością na właściwym Rynku. Wprowadzając te warunki płatności, Strony zgadzają się, że wystawianie przez Zleceniobiorcę faktury na rzecz StreetCrowd nie jest konieczne.

 

ii) Harmonogram płatności Harmonogram płatności Honorarium oferowanego za każde konkretne mikrozadanie związane z mobilnością zostanie określone przez firmę StreetCrowd za pośrednictwem strony internetowej StreetCrowd, poczty elektronicznej, powiadomienia typu „push” lub Aplikacji lub we właściwym „Podręczniku zasad dostawcy współdzielonej mobilności”. 

 

(iii) Koszty Honoraria i wszystkie Kody promocyjne (zwane dalej „Kodem promocyjnym/Kodami promocyjnymi”) wypłacone Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej Umowy stanowią pełną kwotę do zapłaty przez StreetCrowd za realizację mikrozadań związanych z mobilnością ukończonych przez Zleceniobiorcę lub jego Podwykonawcę lub Zastępców. Zleceniobiorca wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie koszty i wydatki wynikające z realizacji mikrozadań związanych z mobilnością, w tym m.in. koszty dotyczące Podwykonawców, Zastępców i sprzętu. Z wyjątkiem przypadków wymaganych prawnie Zleceniobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko wystąpienia szkód lub utraty sprzętu używanego do realizacji mikrozadań związanych z mobilnością.

 

iv) Adres płatności Zleceniobiorca zgadza się przekazać na żądanie StreetCrowd ważnego adresu e-mail do płatności elektronicznych. W konkretnych przypadkach, jeśli Zleceniobiorca wyraźnie o to poprosi i jeśli zgodzi się na to firma StreetCrowd, może on otrzymywać pełne wynagrodzenie w Kodach promocyjnych i tylko w takich przypadkach może on nie podawać podczas procesu rejestracji swojego adresu e-mail do płatności elektronicznych. Będzie to zależało od dostawcy współdzielonej mobilności, dla którego realizowane są zadania, i będzie to przebiegało na warunkach określonych we właściwym „Podręczniku zasad dostawcy współdzielonej mobilności”. Jeśli w wyniku podania firmie StreetCrowd niepoprawnego lub nieważnego adresu e-mail do płatności elektronicznych dojdzie to przekazania płatności na niepoprawne lub nieważne konto (nie dotyczy przypadków, w których Zleceniobiorca wyraźnie zaznaczył na piśmie przesłanym drogą elektroniczną, aby nie przesyłać jego wynagrodzenia na ten adres płatności elektronicznej), płatność nie zostanie ponowiona.

 

v) Deklaracje Zleceniobiorca zobowiązuje się do zgłaszania wszystkich otrzymanych przez siebie Honorariów właściwym miejscowym organom podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

vi) Spory Płatność ze strony StreetCrowd na rzecz Zleceniobiorcy na podstawie warunków niniejszej Umowy zostanie uznana za zrealizowaną i rzetelną, chyba że zostanie to podważone zgodnie z niżej opisaną procedurą. Aby móc podważyć płatność, Zleceniobiorca musi przedłożyć StreetCrowd stosowne powiadomienie na piśmie w ciągu czternastu (14) dni od daty płatności. Jeśli Strony nie mogą rozstrzygnąć sporu, musi on zostać poddany arbitrażowi zgodnie z poniższym ustępem 14.

 

6. Kody promocyjne

 

StreetCrowd może wyłącznie wedle własnego uznania utworzyć lub udostępnić Kody promocyjne, które mogą być wymienione na rabaty na przyszłe usługi i/lub usługi Strony trzeciej. Zleceniobiorca zgadza się, że Kody promocyjne: (i) muszą być użyte na rzecz odbiorcy docelowego i zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z prawem; (ii) nie mogą być w żaden sposób powielane, sprzedawane i przenoszone czy udostępniane publicznie (opublikowane na ogólnodostępnym forum czy w inny sposób) bez wyraźnej zgody firmy StreetCrowd; (iii) mogą być w każdej chwili dezaktywowane przez StreetCrowd z dowolnej przyczyny bez żadnej odpowiedzialności dla StreetCrowd; (iv) mogą być używane wyłącznie na podstawie konkretnych warunków, które StreetCrowd ustanawia dla takich Kodów promocyjnych; (v) nie są zamieniane na gotówkę; oraz (vi) okres ich ważności może upłynąć przed wykorzystaniem ich przez Zleceniobiorcę. Firma StreetCrowd zastrzega sobie prawo do wycofania lub odjęcia kredytów lub innych funkcji lub korzyści uzyskanych przez Zleceniobiorcę lub każdego innego Zleceniobiorcę w wyniku stosowania systemu poleceń lub Kodów Promocyjnych w przypadku, w którym firma StreetCrowd ustali lub będzie twierdziła, że stosowanie lub zamiana Kodu promocyjnego nastąpiły w wyniku błędu, oszustwa, naruszenia prawa lub w inny sposób wskutek naruszenia Warunków StreetCrowd.

 

7. Relacje Stron

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy współprawnymi, niezależnymi przedsiębiorstwami, które mają odrębnych właścicieli i które działają osobno. W ramach niniejszej Umowy Strony zamierzają utworzyć relację głównego (StreetCrowd) i niezależnego wykonawcy (Zleceniobiorcy). Żadna ze Stron nie ma prawa wiązać drugiej Strony umową ani w inny sposób z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie.

 

i) Strony nie zamierzają w ramach niniejszej Umowy tworzyć relacji pracownika i pracodawcy. Zleceniobiorca jest niezależnym usługodawcą.

 

ii) Zleceniobiorca nie jest upoważniony do zaciągania w imieniu StreetCrowd długów i zobowiązań oraz nie może narażać firmy StreetCrowd na jakąkolwiek odpowiedzialność.

 

iii) Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że pod żadnym pozorem nie jest objęty funduszem świadczeń pracowniczych i ubezpieczeniem medycznym, w tym stomatologicznym, ubezpieczeniem na życie i rentowym, planami emerytalnymi i planami zakupu akcji pracowniczych ani żadnymi innymi świadczeniami firmy StreetCrowd.

 

iv) Praca Zleceniobiorcy nie będzie organizowana przez firmę StreetCrowd ani nie będzie on pracował w miejscu wskazanym przez tę firmę. Nie będzie on podlegał konkretnym instrukcjom ani nie będą go obowiązywały konkretne godziny pracy.

 

v) Metody, szczegóły i sposoby realizacji mikrozadań związanych z mobilnością zostaną określone przez Zleceniobiorcę. Firma StreetCrowd nie będzie kontrolowała sposobu ani określała metody ukończenia zadania, w tym ilości czasu poświęcanego przez Zleceniobiorcę na realizację mikrozadań.

 

 8. Zmiany

 

Firma StreetCrowd zastrzega sobie prawo do zmiany lub zastąpienia w dowolnym momencie warunków niniejszej Umowy wedle swojego uznania. Jeśli zmiana będzie istotna, firma StreetCrowd powiadomi o niej co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania wszystkich nowych warunków. O tym, czy zmiana będzie uznawana za istotną, będzie decydowała firma StreetCrowd wyłącznie wedle swojego uznania. Kontynuacja wykonywania mikrozadań związanych z mobilnością przez Zleceniobiorcę jest uznawana za przyjęcie wszystkich zmian.  Jeśli Zleceniobiorca nie zgadza się na nowe warunki, musi zaprzestać korzystania z serwisu StreetCrowd.

 

9. Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy

 

i) Niniejsza Umowa będzie obowiązywała od Daty jej wejścia w życie do momentu rozwiązania jej przez którąś ze Stron.

 

ii) Każda ze Stron ma prawo bezzwłocznie wypowiedzieć niniejszą Umowę na piśmie (dopuszcza się przesłanie wypowiedzenia elektronicznie), jeśli druga Strona dopuści się istotnego naruszenia któregoś z postanowień niniejszej Umowy i/lub w przypadku niemożności działania drugiej Strony, i/lub w przypadku utraty przez którąś ze stron wymaganych licencji lub zezwoleń.

 

iii) Zleceniobiorca zobowiązuje się do każdorazowego przekazywania dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji. Niestosowanie się do tego zapisu stanowi naruszenie niniejszej Umowy, co może doprowadzić do jej bezzwłocznego wypowiedzenia.

 

iv) Firma StreetCrowd zastrzega sobie prawo do usunięcia Zleceniobiorcy z serwisu StreetCrowd i anulowania jego konta, jeśli konto to jest nieaktywne przez długi okres czasu.

 

v) Firma StreetCrowd może wypowiedzieć Umowę, jeśli Zleceniobiorca naruszy warunki określone w „Podręczniku zasad dostawcy współdzielonej mobilności” dostawcy(-ów) współdzielonej mobilności, dla którego(-ych) Zleceniobiorca realizuje mikrozadania.

 

vi) Firma StreetCrowd może natychmiastowo wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do swoich serwisów bez uprzedniego powiadomienia i konsekwencji oraz bez podania przyczyny i bez żadnych ograniczeń.

 

vii) Jeśli Zleceniobiorca nie jest zainteresowany dalszą realizacją mikrozadań oferowanych przez firmę StreetCrowd, może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z serwisu StreetCrowd.

 

Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter pozostają w mocy po jej rozwiązaniu, w tym bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności, poufności, odszkodowań i ograniczenia odpowiedzialności, będą obowiązywały po wygaśnięciu niniejszej Umowy i realizacji każdego zlecenia wykonywanego / wszystkich zleceń wykonywanych na jej podstawie oraz będą obowiązywały i działały na korzyść Stron i ich przedstawicieli prawnych, spadkobierców, następców i pełnomocników oraz będą dla nich wiążące. 

 

Po wygaśnięciu Umowy bezzwłocznie ustanie prawo Zleceniobiorcy do korzystania z serwisu.

 

10. Ograniczenie gwarancji i odpowiedzialności

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do rekompensaty na rzecz firmy StreetCrowd za wszelkie bezpośrednie szkody, które mogą wyniknąć z nieprzestrzegania swoich zobowiązań wynikających z Umowy i/lub obowiązkowych postanowień.

 

Firma StreetCrowd nie ponosi odpowiedzialność za poprawne działanie telefonu komórkowego Zleceniobiorcy. Nie obowiązuje gwarancja poprawności informacji wyświetlanych w serwisie StreetCrowd lub ogólnej funkcjonalności Aplikacji.

 

Nie obowiązuje zwłaszcza gwarancja poprawnego wyświetlania pozycji pojazdu dostawcy współdzielonej mobilności ani pozostawania pojazdu dostawcy współdzielonej mobilności w danym miejscu na czas dojazdu Zleceniobiorcy w celu realizacji mikrozadań, nawet jeśli serwis StreetCrowd jest w pełni funkcjonalny.

 

Ponadto nie obowiązuje gwarancja dostępności wolnych miejsc parkingowych po przybyciu Zleceniobiorcy do żądanej strefy. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność ze wszelkie koszty związane ze szkodami, mandatami lub przypadkami odholowania w związku z przemieszczaniem pojazdów w ramach realizacji usługi dla StreetCrowd. Firma StreetCrowd nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, retorsyjne, wynikowe i przypadkowe wynikające ze stosowania serwisu StreetCrowd lub w związku z jego stosowaniem, nawet jeśli zostanie powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Firma StreetCrowd nie ponosi odpowiedzialności za używanie przez Zleceniobiorcę serwisu StreetCrowd ani za brak możliwości uzyskania dostępu do usług dostawcy współdzielonej mobilności ze strony Zleceniobiorcy i brak możliwości korzystania przez niego z takich usług. 

 

Firma StreetCrowd nie ponosi odpowiedzialności za utratę funkcjonalności lub brak usługi. Firma nie gwarantuje też jakości, odpowiedniości, bezpieczeństwa, usług i możliwości dostawców zewnętrznych. Firma StreetCrowd nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, problemy techniczne i nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza jej kontrolą lub kontrolą dostawców zewnętrznych.

 

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności:

i) za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z jej zaniedbania;

ii) za celowe wprowadzenie w błąd, oszustwo i pominięcie; lub

iii) z innego tytułu, którego nie można wyłączyć lub ograniczyć prawnie;

 

nawet jeśli każdy inny warunek niniejszej Umowy sugerowałby, że tak rzeczywiście może być.

 

W maksymalnym zakresie przewidzianym we właściwych przepisach firma StreetCrowd nie ponosi odpowiedzialności za a) uszkodzenie ciała (w tym śmierć) i uszkodzenie mienia dowolnego rodzaju w związku z realizacją mikrozadań związanych z mobilnością lub z dostępem do Aplikacji lub z korzystania z niej, b) usterki, wirusy, „konie trojańskie” itp., które mogą być przesłane do Aplikacji lub za jej pośrednictwem przez jakąkolwiek stronę trzecią, c) nieupoważniony dostęp do zabezpieczonych serwerów i/lub wszelkich i wszystkich przechowywanych na niej danych osobowych przez stronę trzecią oraz nieupoważnione korzystanie z nich przez stronę trzecią.

 

11. Wyłączenie odpowiedzialności za usterki

 

Firma StreetCrowd dokłada racjonalnych starań konserwowania platformy technologicznej związanej z jej serwisami. Jednakże firma StreetCrowd nie odpowiada za wszelkie usterki i awarie związane z tą platformą, dowolną jej częścią, treściami publikowanymi za pośrednictwem Aplikacji ani za żadne szkody (takie jak utrata zysków czy inne szkody wynikowe), które mogą wyniknąć z takich usterek czy awarii. Do Aplikacji może nie być dostępu lub może ona nie działać z dowolnej przyczyny, w tym m.in. z powodu: (A) awarii sprzętu; (B) okresowych czynności konserwacyjnych lub napraw, których firma StreetCrowd czasami się podejmuje; lub (C) poza kontrolą firmy StreetCrowd lub ze względów niemożliwych do przewidzenia.

 

12. Klauzula salwatoryjna

 

W przypadku uznania któregoś postanowienia niniejszej Umowy za niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie ono zmienione w sposób realizujący cele w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy. W przypadku, w którym dowolne postanowienie niniejszych Warunków zostanie przez sąd uznane za nieważne lub niewykonalne, obowiązywać będą pozostałe postanowienia.

 

13. Poufność

 

i) Strony przyjmują do wiadomości, że usługa utworzona na podstawie niniejszej Umowy może wymagać od Stron ujawnienia i wymiany poufnych, zastrzeżonych i innych wrażliwych lub innych wrażliwych lub niejawnych informacji dotyczących ich działalności lub klientów (zwanych dalej „Informacjami poufnymi”). Informacje poufne firmy StreetCrowd mogą obejmować m.in. tożsamość i informacje kontaktowe klientów StreetCrowd, dane osobowe klientów, stawki i praktyki naliczania opłat, plany strategiczne, materiały marketingowe i reklamowe, dane dotyczące metod, systemów, procesów i technologii oraz umowy, powiadomienia i pozostałą korespondencję pomiędzy Stronami. Informacje poufne Zleceniobiorcy to m.in. informacje dotyczące sprzętu, licencji i innych upoważnień prawnych, materiały marketingowe i reklamowe oraz informacje dotyczące działalności biznesowej. Informacje poufne to także warunki niniejszej Umowy.

 

ii) Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji poufnych drugiej Strony wyłącznie do realizacji swoich zobowiązań oraz nieujawniania tychże informacji stronom trzecim, przy czym takie Informacje poufne mogą być ujawniane pracownikom, przedstawicielom, wykonawcom i podwykonawcom, którzy muszą je poznać, aby móc realizować swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. Każda ze Stron będzie odpowiadała za każde naruszenie niniejszego postanowienia przez swoich pracowników, przedstawicieli, wykonawców i podwykonawców. Niniejszy ustęp 13 (ii) nie będzie dotyczył Informacji poufnych, które były ogólnodostępne w momencie przekazywania ich odbiorcy lub które później staną się ogólnodostępne bez jego winy lub kiedy odbiorca potrafi udowodnić, że Informacje poufne były mu znane w chwili ich odbioru.

 

iii) Wszystkie Informacje poufne pozostaną wyłączną własnością Strony ujawniającej. Żadnego z postanowień niniejszej Umowy nie można interpretować jako udzielania którejś ze Stron jakichkolwiek praw odnoszących się do Informacji poufnych lub części Informacji poufnych ujawnionych drugiej Stronie.

 

iv) W przypadku naruszenia niniejszego ustępu 13 strona poszkodowana będzie miała prawo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich Informacji poufnych i odzyskania wypłaconego przez siebie rzeczywistego odszkodowania wynikającego z takiego naruszenia zgodnie z postanowieniem o prawie właściwym (ustęp 14). Strony szczególnie przyjmują do wiadomości, że nieautoryzowane wykorzystywanie lub ujawnianie Informacji poufnych skutkowałoby nienaprawialną szkodą, za którą prawo nie przewiduje odpowiedniego zadośćuczynienia, i że w takim przypadku Stronie poszkodowanej będzie dodatkowo przysługiwał nakaz do momentu arbitrażu lub każde inne zadośćuczynienie przewidziane w przepisach prawa lub na zasadzie słuszności, aby zapobiec dalszemu nieupoważnionemu stosowaniu lub ujawnianiu danych. Nieprzestrzeganie którejś z części niniejszego ustępu 13 będzie stanowiło istotne naruszenie niniejszej Umowy.

 

14. Prawo właściwe

 

Niniejsze warunki podlegają przepisom obowiązującym w Austrii i na ich podstawie są interpretowane bez odnoszenia się do norm kolizyjnych. Nieegzekwowanie przez firmę StreetCrowd jakiegoś prawa lub postanowienia niniejszych warunków nie będzie uważane za jego uchylenie. Niniejsza Umowa stanowi całościowe porozumienie pomiędzy Stronami dotyczące serwisu oraz zastępuje wszystkie poprzednie porozumienia, które Strony mogły zawrzeć odnośnie do serwisu.

 

15. Nazwa i adres administratora

Do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych postanowień związanych z ochroną danych administratorem danych jest:

 

Parkbob GmbH, Treustrasse 22–24, 1200 Wiedeń, Austria

Strona internetowa: http://www.StreetCrowd.com

 

16. Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych administratora to:

mgr Christian Adelsberger

Parkbob GmbH, Treustrasse 22-24, 1200 Wiedeń, Austria

Telefon: 01 3321771

Strona internetowa: http://www.StreetCrowd.com

 

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.