Polityka Prywatności

Jesteśmy zachwyceni, że wykazaliście zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla zarządu Parkbob GmbH, prowadzącego działalność gospodarczą jako StreetCrowd lub StreetCrowd.io, dalej zwanego „StreetCrowd". Korzystanie ze stron internetowych StreetCrowd jest możliwe bez podawania danych osobowych, natomiast jeśli osoba, której dane dotyczą, chce korzystać z aplikacji mobilnej i jej usług, przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, na ogół uzyskujemy zgodę od osoby, której dane dotyczą.

 

Przetwarzanie danych osobowych takich jaki imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu zawsze musi być zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w StreetCrowd. Za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie podać do wiadomości publicznej informacje o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto, za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych, informujemy osoby, których dane są gromadzone o przysługujących im prawach.

StreetCrowd wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najbardziej kompletnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny. Jednakże w przypadku internetowych transmisji danych, z założenia mogą występować luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której przetwarzanie danych dotyczy, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, np. przez telefon.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych StreetCrowd jest oparte na warunkach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:

 • a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają każdą informację dotyczącą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 • b) Podmiot danych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie

 • c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisje, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 • d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie

Profilowanie oznacza każdą formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na użyciu danych osobowych w celu ocenienia niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej w szczególności w celu analizy lub przewidywania aspektów mających związek z wydajnością tej osoby fizycznej w pracy, jej sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, położeniem lub przemieszczaniem się.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja jest przetworzeniem danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

 • g) Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub w połączeniu z innymi określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego nominacji mogą zostać przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

 • h) Przetwarzający dane

Przetwarzającym dane jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych

 • j) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego czy jest osobą trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z celami przetwarzania.

 • h) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż podmiot danych, kontroler, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych

 • k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dowolnie udzieloną, konkretną, świadomą i jednoznaczną informacją o życzeniach osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych.

 

2.  Nazwa i adres kontrolera

Kontroler do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisów dotyczących ochrony danych to:

Parkbob GmbH

Parkbob GmbH, Treustrasse 22-24

1200 Wiedeń

Austria

Numer telefonu: +4366488873271

Email: christian.adelsberger@parkbob.com

Strona internetowa: http://www.parkbob.com, https://www.streetcrowd.io

 

3. Nazwa i adres Inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest:

Mgr Christian Adelsberger

Parkbob GmbH

Parkbob GmbH, Treustrasse 22-24

1200 Wiedeń

Austria

Numer telefonu: 01 3321771

Email: christian.adelsberger@parkbob.com

Strona internetowa: http://www.parkbob.com, https://www.streetcrowd.io

Każdy podmiot może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem do spraw ochrony danych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

4. Pliki cookie

Strony internetowe firmy StreetCrowd używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny opis tego pliku. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom rozróżnienie poszczególnych przeglądarek od tematów z innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie StreetCrowd może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia cookie

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można optymalizować z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznawać użytkowników naszej witryny.

Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony korzystający z plików cookie, nie musi np. wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika, dane te są bezpośrednio przejmowane przez stronę internetową. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy, za pośrednictwem pliku cookie, zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Podmiot danych, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym można na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa StreetCrowd zbiera serię ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych, lub automatyczny system, wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny (tak zwane strony odsyłające), (4) podstrony, (5) data i czas dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, StreetCrowd nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne raczej w celu (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) zapewnić organom ścigania informacje niezbędne do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego też, StreetCrowd analizuje anonimowo zbierane dane i informacje w sposób statystyczny w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych, które przetwarzamy. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez podmiot danych.

 

6. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa StreetCrowd zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych kontaktuje się z kontrolerem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Powyższe dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

 

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub w takim zakresie, w jakim jest to przyznane przez prawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców, w przepisach ustawowych i wykonawczych, którym administrator danych podlega.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania zalecany przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

 

8. Prawa podmiotu danych

 • a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia czy dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

 

 • cele przetwarzania;

 • kategorie danych osobowych;

 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 • w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

 • istnienie prawa do żądania od kontrolera sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;

 • istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;

 • jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;

 • istnienia zautomatyzowanego procesu przetwarzania, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a przynajmniej w tych przypadkach znaczących informacji na temat logiki, a także znaczenia i przewidywanych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

 • Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje na temat tego, czy jej dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przesyłaniem danych. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieścisłych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z każdym pracownikiem administratora

 • d) Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym)

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane mu przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania od administratora danych osobowych, usunięcia danych które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, natomiast administrator danych jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przyczyn, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.

 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt a) RODO lub art. 9 ust. 2 podpunkt a) RODO, i gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

 • Osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

 • Dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z prawnym zobowiązaniem wynikającym z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 • Jeśli zaistnieje jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a podmiot danych życzy sobie usunięcia danych osobowych przechowywanych przez StreetCrowd, może on w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera danych. Pracownik StreetCrowd powinien niezwłocznie zapewnić natychmiastowe wykonanie żądania usunięcia danych. W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, powinien podjąć uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych kontrolerów przetwarzających dane osobowe, które podmiot danych zażądał usunięcia przez takich kontrolerów wszelkich odnośników do tych danych osobowych lub ich kopiowania lub replikowania, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy StreetCrowd zorganizują niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od kontrolera ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych.

 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia ich używania.

 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymaga tego podmiot danych w celu ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

 • Osoba, której dotyczą dane, nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne względem powodów osoby, której dane dotyczą.

 • Jeżeli jeden z wyżej wymienionych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, prosi o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez StreetCrowd może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera. Pracownik StreetCrowd zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, które zostały przekazane kontrolerowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu kontrolerowi bez przeszkód administratorowi, do którego przekazano dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt a) RODO lub art. 9 ust. 2 podpunkt a) RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z przysługującego mu prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, podmiot danych ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego kontrolera do drugiego, tam, gdzie jest to technicznie wykonalne, i pod warunkiem, że takie działanie nie wpływa negatywnie na prawa i wolności innych osób.

Aby zapewnić prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem StreetCrowd.

 • g) Prawo do sprzeciwu

Każdemu podmiotowi danych, w dowolnym momencie przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, na podstawie punktu (e) lub (f), art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

W przypadku takiego sprzeciwu ze strony podmiotu danych StreetCrowd nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że możemy wykazać ważne i uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych osobowych które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli StreetCrowd przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dotyczą dane, ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą do takich celów marketingowych. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych przez StreetCrowd w celach marketingu bezpośredniego, StreetCrowd nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez StreetCrowd do celów naukowych lub historycznych oraz do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem StreetCrowd. Ponadto podmiot danych może swobodnie korzystać z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, wykorzystywać swoje prawo do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, wykorzystując specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie

Każdy podmiot danych powinien mieć zagwarantowane przez ustawodawcę europejskiego prawo nie podlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu, które wywołuje skutki prawne go dotyczące lub w podobnie znaczący sposób na niego wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolona prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega kontroler, a które także ustanawia odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych lub (3) nie jest oparta na wyraźnej zgodzie podmiotu danych

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, StreetCrowd wdroży odpowiednie środki aby zabezpieczyć prawa, wolności i uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, przynajmniej prawo do interwencji ze strony administratora, aby wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem StreetCrowd.

 • i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane mu przez europejskiego prawodawcę do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem StreetCrowd.

9. Przepisy dotyczący ochrony danych dla użytkowników aplikacji i serwisu Facebook.

Na niniejszej stronie kontroler zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce, które dzięki internetowi pozwala na spotkania towarzyskie, tworzenie społeczności internetowych, które umożliwiają swoim użytkownikom komunikowanie się ze sobą, i wzajemnie działać w przestrzeni wirtualnej.  Sieć społeczna może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń, jak również umożliwia społeczności internetowej dostarczenie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom swojej sieci społecznościowej stwarzanie prywatnych profili, umieszczanie zdjęć, i budowanie sieci społecznościowej poprzez zapraszanie znajomych.

Firmą zarządzającą Facebookiem jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli osoba zamieszkuje poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą kontrolerem jest wtedy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu poszczególnej strony tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i z której został zintegrowany komponent Facebooka (wtyczki Facebooka) przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie poproszona o pobranie odpowiedniego komponentu Facebooka. Więcej informacji na temat wtyczek Facebooka jest dostępnych pod adresem:

https://developers.facebook.com/docs/plugins

W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany w tym samym czasie na Facebooku, Facebook przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas jego pobytu na naszej stronie internetowej wykrywa która konkretna podstrona naszej witryny została odwiedzona przez podmiot danych.

Ta informacja jest zbierana przez komponent Facebooka i powiązane z odpowiednim kontem Facebooka osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą witryną, np. przycisk „Lubię to” lub jeśli skomentuje post, Facebook dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebook osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebook, informacje o wizycie na naszej stronie internetowej przez podmiot danych, za każdym razem, gdy jest on zalogowany na Facebooku w czasie połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent na Facebooku, czy nie. Jeśli taki transfer informacji do Facebooka nie jest pożądany przez podmiot danych, może on temu zapobiec, wylogowując się z konta na Facebooku przed nawiązaniem połączenia z naszą stroną internetową. Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych opublikowane przez Facebook, które są dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, dostarczają informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności podmiotu danych. Ponadto udostępniono różne opcje konfiguracji, aby umożliwić wyeliminowanie transmisji danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebooka.

 

10. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizera). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której pochodzi dana osoba (tzw. adres odsyłający), które podstrony zostały odwiedzone, oraz o tym, jak często i przez jaki czas wyświetlana była podstrona. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

W przypadku analityki internetowej za pomocą Google Analytics kontroler korzysta z aplikacji "_gat. _anonymizeIp". Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego podmiotu danych jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych podstron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i do której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane przez komponent Google Analytics do celów reklamy online i rozliczania prowizji od Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP podmiotu danych, który służy Google między innymi do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do utworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Plik cookie wykorzystywany jest do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta podmiot danych, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Podmiot danych może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie używane już przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto podmiot danych, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej witryny, jak również przetwarzaniem tych danych przez Google i możliwością wykluczenia takich danych. W tym celu podmiot danych musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript o nie przesyłaniu  do Google Analytics żadnych danych i informacji o odwiedzanych stronach internetowych.  Instalacja dodatków przeglądarki jest uznawana za sprzeciw wobec Google. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub jakąkolwiek inną osobę przypisaną do jej kompetencji lub dodatek ten jest wyłączony, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne uruchomienie dodatków przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i pod adresem www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics został dokładniej objaśniony w poniższym linku www.google.com/analytics/.

11. Podstawa prawna do przetwarzania

Art. 6(1) podpunkt a. RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania danych, dla których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczania towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 podpunktu b. RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przed umownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 (1) podpunkt c. RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony aktualnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W tym wypadku przetwarzanie będzie oparte na art. 6 (1) podpunkt d. RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą również opierać się na art. 6 ust. 1 podpunkt f. RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, chyba że interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą i które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznaje się, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli podmiot danych, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 

12. Uzasadnione interesy kontrolera lub strony trzeciej

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 podpunkt f. RODO naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

 

13. Okres, w którym będą przechowywane dane osobowe.

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już niezbędne do wypełnienia lub rozpoczęcia umowy.

 

14. Dostarczanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny

Wymaganie niezbędne do zawarcia umowy; Obowiązek podmiotu danych w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku dostarczenia takich danych

Wyjaśniliśmy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. Informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie takiej umowy, w której podmiot danych udostępnia nam dane osobowe, a następnie muszą one zostać przez nas przetworzone. Podmiot danych jest na przykład zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nim umowę. Brak dostarczenia danych osobowych spowodowałby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych podmiot danych musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia podmiotowi danych, czy udostępnianie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest niezbędne do zawarcia umowy oraz czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji nieprzekazywania tych danych.

 

15. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji.

Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została wygenerowana przez Generatora Polityki Prywatności DGD - Twojego Zewnętrznego DPO, który został opracowany we współpracy z RC GmbH, która sprzedaje używane komputery i przez niemieckich prawników z WBS-LAW.